Organi Štampa

 

Uprava Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"

            ·        Odbor udruženja – čine ga  predstavnici svih članica
            ·        Izvršni odbor Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" čine:
                           - Milenko Nikolić, dipl. ing.
                           - Mladen Simović, dipl.ing.
                           - Mile Danilović, dipl.ing.
                           - Srđan Dimitrijević, dipl. ing.
                           - Mile Todorović, dipl. ing.
            ·        Predsednik Izvršnog odbora Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" je Milenko Nikolić


Nadležnosti i ovlašćenja


Izvršni odbor ima sledeće nadležnosti:
      ·        utvrđuje poslovnu politiku Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        donosi programe i planove rada Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        organizuje i koordinara rad Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        imenuje predsednika Izvršnog odbora
      ·        imenuje Vodeće preduzeće
      ·        imenuje Menadžera projekta
      ·        odlučuje o angažovanju Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" na projektima
      ·        verifikuje dokumentaciju u vezi sa Projektom
      ·        utvrđuje organizaciju vođenja Projekta
      ·        predlaže potrebna finansijska sredstva za rad Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        odlučuje o pristupanju Poslovnom udruženju "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" trećih lica
      ·        utvrđuje organizaciju Administrativnog biroa
      ·        usvaja izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje
      ·        ocenjuje uspešnost poslovanja Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" i predlaže mere za poboljšanje uspešnosti
      ·        daje smernice predsedniku Izvršnog odbora
      ·        obrazuje stalna i povremena stručna tela Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        donosi poslovnik o radu i druga opšta akta Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        informiše ostale članice Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" o aktivnostima Izvršnog odbora
      ·        obezbeđuje istraživanje tržišta u cilju nastupa Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        obezbeđuje kontakte i saradnju sa domaćim i inostranim investitorima i proizvođačima opreme i uređaja 


Predsednik Izvršnog odbora ima sledeća ovlašćenja:

    ·       saziva i vodi sednice Izvršnog odbora
    ·       predlaže odluke koje donosi Izvršni odbor
    ·       predlaže poslovnu politiku, programe i planove rada Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
    ·       podnosi izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje
    ·       sprovodi odluke Izvršnog odbora
    ·       organizuje i rukovodi radom Administrativnog biroa

Vrh strane

logo2